Can Kemal Özer

TBMM ve Hükümete, Hz Muhammed (s.a.v.)’i Yâd Bayramı çağrısı

08.05.2017 05:22:38

Kutlu Doğum' etkinliği ilk kez 1989'da başlamamış. Öyle ki, bunun tarihi ta 13. asra kadar uzanıyor. Bu hususta Osmanlı'da bir ferman, bir de kanun çıkarılmış. Dahası TBMM, 1923'de özel bir kanunla bayram dahi ilan etmiş.

1989'da başlayan ‘Kutlu Doğum Haftası'nın mucidi Prof Süleyman Hayri Bolay hoca ile görüştüm. Müteakip yazımızda kendisi ile yaptığım görüşmeyi nakledeceğim. Ama önce pek az kişinin bildiği birkaç tarihi noktayı aktaralım.

TBMM 1 Kasım 1922'de İngilizlerin arzu ettiği minvalde, Osmanlı Saltanatı'nı ilga ettiğine dair bir kanun çıkarır. Oysa o tarihte İstanbul işgal altında yani İstanbul, ‘TBMM hükümeti'nin toprakları içinde değil.

Bu ilga kanunu; TBMM'nin bugün herhangi bir ülkedeki Krallığa son verdiğine dair kanun çıkarmasından farklı değil. Zira o gün, ‘Türkiye' diye resmen tanınmış bir devlet bile yok ortada. Kendi toprağı durumunda olmayan bir yerdeki saltanatın ilgasına bir de bu zâviyeden bakmak gerek.

Saltanatın ilgasına dair kanun çıkarıldığı gün aynı zamanda 11 Rebі‘u'l-evvel'dir. Bir sonra gün ise Hz Muhammed Mustafa (s.a.v.) Efendimizin dünyayı ve insanlığı şereflendirdikleri gün olan 12 Rebі‘u'l-evvel…

1924 sonrası yaşanan batılılaşma ve dine karşı mesafe koyma hamlesi öncesinde yapılan işlerde hep dinî bir mahiyet ve özellikle de İslam'a karşı bir temkin dikkat çeker. Bu nedenle olsa gerektir, TBMM'den enteresan bir kanun çıkar.

Yozgat Mebusu Süleyman Sırrı Bey, Saltanatın ilgası ve Mevlid-i Nebevi'yi kutlamak için dua okunmasını ve de top atılmasını teklif eder. Burdur Mebusu İsmail Suphi Bey ise, bu günün ‘Veladet Bayramı' ilan edilmesi teklifini yapar.

İcra Vekili Reisi' yani ‘Başvekil' ya da evrile evrile ‘Başbakan'a dönüşen makamda Rauf (Orbay) Bey oturmaktadır. O da işi biraz sulandırıp, 1-2 Kasım gecesi ve ertesi gününü ‘Milli Hâkimiyet Bayramı' olarak ilan edilmesini önerir. Bir yıl sürünen son teklif, 24 Ekim 1923 tarihinde mecliste kabul edilir.

“Leyle-i Viladet Hazreti risaletpenahiye müsadif olup Türkiye'de saltanat-ı şahsiyenin ilgasıyla hukuk-ı saltanatın uhde-ı millete istikrarını ve hâkimiyet-i milliyenin teessüsünü suret-i katiyede tesbit eyleyen kararın ‘Türkiye' Büyük Millet Meclisi'nce kabul edildiği 12 Rebiülevvel gecesi ile günü Hâkimiyet Bayramı addolunmuştur.”

 

11_2

 

Bu cümleden ibaret ‘362 sayılı Rebiu'l-Evvel Gecesiyle Gününün Milli Bayram Addine Dâir Kânun', 17 Rebi'ul Evvel 1342 / 28 Teşrin-i Evvel 1339'da Resmi Gazetenin 38. sayısının 1. sayfasında yayınlanır.

33

 

22_1

Bu kanunla güya ‘Veladet-i Nebi' ya da Mevlid Gecesi kutlanıyor. Ama aslında Osmanlı'nın yok edilişi bayram ilan edilerek, bir taşla iki kuş vuruluyor. Bu kanundan sadece 5 gün sonra da ‘Cumhuriyet' ilan edilecektir.

Osmanlı'nın ilgası bayramına, Burdur Mebusu İsmail Suphi Bey'in ‘Mevlid Gecesi' bayram teklifini de eklemesi malum kişileri hoşnut etmez. Ama bunu açıklamanın vakti değildir. Bu yüzden bu ‘bayram' resmen hiç kutlanmaz. Zaten 5 gün sonrasında başka bir bayram gelecektir.

23 Nisan 1925 tarih ve 96 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 628 Sayılı Cumhuriyetin İlanına Müsadif 29 Teşrinievvel Gününün Milli Bayram Addi Hakkında Kanun ile 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ilan edildi. 12 yıl sonra yani 1935'deki yeni düzenleme ile de, Hz Muhammed Mustafa (s.a.v.)'in doğumunu kutlama gayesiyle ihdas edilen ve kutlanmasına hiç izin verilmeyen ‘Milli Hâkimiyet Bayramı' bir kanunla ilga edilir.

HZ MUHAMMED'İ SEVEN MİLLETVEKİLLERİNE ÇAĞRI

Bu vesileyle halen görev yapan milletvekillerine bir çağrı yapmak istiyoruz!

TBMM içindeki Peygamber (s.a.v.) aşkı olan, O'nu seven ve izinden gitmeyi arzu eden ne kadar milletvekili varsa, aşağıdaki kanun örneğini teklif ederek, (Hicri takvime göre) her yıl Rebiü'l Evvel ayının 11 ve 12. Günleri Mevlid Bayramı, Veladet-i Nebi Bayramı yahut Hz Muhammed (s.a.v.)'i Yâd Bayramı ilan edilmesini sağlayabilir.

Malum alın teri sömürüsün maskelemek isteyen kapitalistler, 1 Mayıs'ı İşçi Bayramı ilan etmişler.  Biz ise devlet olarak 2009 yılında bu günü resmi tatil ilan ettik. Ayrıca Hıristiyanların Krismisi / yılbaşısı da resmi tatil. Bu durum da pekâlâ 11 ve 12 Rebiü'l Evvel günleri da bayram ilan edilebilir. Hz Muhammed Mustafa (s.a.v.) aşkına bir bayram ilânı, Gazi Meclis'e büyük bir şeref katar.

Kim bilir bir hayra vesile oldukları için, imzası ve reyi olan TBMM üyeleri de, İndi İlahi'de affa ve şefaate nail olurlar. Bakalım bu şerefe hangi vekil(ler) nail olacak. Bunu yapmak sadece TBMM'ye değil, aynı zamanda AK Parti hükümetine de düşüyor.

Kaldı ki, bu kutlama ilk de değil…

Ehlinin bildiği ve Bedri Gencer hocanın da geçtiğimiz hafta yazdığı üzere, İslâm dünyasında Mevlid merasimi ilk olarak, Hicrî 604 yılında, Selahaddin Eyyûbî'nin eniştesi ve Erbil Atabeği Melik Muzafferüddin Gökbörü tarafından başlatılır. 

İktizâu's-Sırâtı'l-Müstakîm adlı eserinde İbn-i Teymiyye bile, Mevlid uygulamasını Peygambere muhabbet ve tazim için ihya edenlere bu muhabbet ve içtihatlarından dolayı Allah'ın sevap vereceğini belirtir.

İbni Hacer Askalânî ise el-Hâvî fi'l-Fetâvâ adlı esrinde, “Böyle bir günde, Mevlid gecesinde Allah'a şükr etmek tam yerindedir. Mevlid merasiminin, Peygamberimizin doğum gününe denk getirilmesine dikkat edilmelidir” der.

Bu konuya devam ederek, Süleyman Hayri Bolay hocanın görüşleri ve naklettikleri ile Osmanlı ve Muzafferüddin Gökbörü döneminin hoş fiilleri ve Veladet-i Nebi'nin nasıl ihya edildiğine yer vereceğiz inşaallah.

İŞTE KANUN ÖRNEĞİ

VELADET-İ NEBİ BAYRAMI'NA DAİR KANUN TEKLİFİ

MADDE 1 – Hicri takvime göre Rebiü'l Evvel ayının 11 ve 12. günleri Hz Muhammed (s.a.v.)'i Yâd Bayramı olarak kutlanır ve resmi tatildir.
MADDE 2 – Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 – Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

 

YORUM YAP